Запорізький обласний ліцей
з посиленою військово-фізичною підготовкою

"Захисник"
Меню сайту
Block title
Block content
Block title
Block content
Block title
Block content
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

РОЗКЛАД

вступних випробувань до комунального закладу «Запорізький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою « Захисник» Запорізької обласної ради у 2016 році.

 

 

 

Питання для підготовки до вступних іспитів з англійської мови

Іспит з англійської мови проводиться у письмовій формі і складається з трьох частин (читання, використання мови та письмове повідомлення).

Перше завдання – читання тексту та виконання післятекстового завдання.
Мета – виявити рівень сформованності умінь учнів читати і розуміти тексти самостійно, у визначений проміжок часу.

Друге завдання – використання мови.
Мета – визначити рівень володіння лексичними, граматичними, семантичними та прагматичними знаннями.

Третє завдання – писемне мовлення.
Мета – визначити рівень сформованності в учнів, навичок та вмінь, необхідних для вирішення на письмі комунікативних завдань, що пов′язані із повсякденним життям. Від учнів вимагається створити тексти на основі конкретної ситуації. Таке завдання вважається виконаним правильно, якщо учень надав запис завдання без граматичних та лексичних помилок.

Дієслово:

Present Simple

Past Simple

Future Simple

Present Perfect

Past Perfect

Active and Passive Voice

The Gerund

The Infinitive

Модальні дієслова і структури:may,must,mustn′t,can/could,have to/had to,will,let′s

Артикль:відсутність артиклю

Прикметник:В структурах “as…as”, “so…as”, зі словами rather,almost,quite

Займенники : some,any,no,every та їхні похідні

Ступені порівняння прикметників 

Приклади завдань з англійської мови: https://picasaweb.google.com/114905247716460404659/2015?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPqr9oHPk-WREg&feat=directlink

Питання для підготовки до вступних іспитів з української мови

(за шкільною програмою 7- 9 класів)

 

Фонетика.

Голосні та приголосні звуки. Акцентуаційні норми.

Лексика.

Однозначні й багатозначні слова. Власне українська лексика. Слова іншомовного походження. Активна й пасивна лексика (історизми, архаїзми, неологізми, авторські неологізми). Синоніми. Антоніми.  Омоніми. Пароніми.

Фразеологія.

Біблійні та античні афоризми. Українські приказки та прислів'я. 

Морфологія. Особливості правопису різних частин мови.

Іменник. Рід іменників. Рід невідмінюваних іменників. Кличний відмінок. Власні та загальні назви. Відмінювання власних назв.  Закінчення  іменників чоловічого роду  ІІ відміни в родовому відмінку. Правопис.

Прикметник. Ступені порівняння прикметників. Правопис складних прикметників.

Числівник. Особливості відмінювання числівників. Правопис числівників.

Займенник Правопис займенника.

Дієслово. Правопис дієслів.

Дієприкметник як особлива форма дієслова. Дієприкметниковий зворот. Правопис дієприкметника

Дієприслівник як особлива форма дієслова. Дієприслівниковий зворот

Прислівник. Правопис прислівників разом, окремо, через дефіс.

Службові частини мови. Загальна характеристика. Правопис прийменників, сполучників, часток. Чергування в контексті прийменників У/В,   З /ІЗ /ЗІ   та сполучників І/Й/ТА

Вигук. Правопис вигуків. Розділові знаки при вигуках.

Синтаксис. Пунктуація.

Речення. Розділові знаки в простому реченні.

Звертання. Розілові знаки при звертаннях

Пряма мова та діалог. Розділові знаки при прямій мові та цитатах.

Цитата. Розділові знаки при цитатах.

Складне речення. Розділові знаки у складному реченні.

Орфографія

Спрощення в групах приголосних.  

Основні орфограми в коренях.

Основні орфограми в префіксах.

Основні орфограми в суфіксах. Чергування приголосних у суфіксах.

Вживання апострофа.

Вживання м’якого знака.

 Написання слів з великою літерою.

Подвоєння в групах приголосних.

Написання складних слів разом.

Написання складних слів через дефіс.

Написання слів окремо.

Правопис  слів іншомовного походження.

 

Приклади типових тестових завдань:

1. З великої літери треба писати всі слова в рядку

(Б,б)ерингове (М,м)оре, (Б,б)іловезька (П,п)уща

Б     міста: (Б,б)іла, (Ц,ц)ерква, (К, к)ривий (Р, р)іг

В   (М,м)айдан (Н,н)езалежності, народи (К,к)райньої (П,п)івночі

Г    (К,к)аменяр (про Франка), (П,п)арковий (М,м)іст

2. Апостроф треба писати в усіх словах в рядку

А Стеф…юк, духм…яний, кар…єра, надбрів…я

Б    в…язко, м….який, об…їжджати, моркв…яний

В  дріб…язок, любов…ю, медв…яний, міжгір…я

Г   торф…яний, без…ядерний, возз…єднати, верф…ю

3. М’який знак треба писати в усіх словах в рядку

А    бліден..кий, готуют..ся, поц..вяхувати, батен..ко

Б     ковал..ство, повід.., смугастіст.., близ..нюк

В    піт..ма, дон..чин, творять..ся, близ..кий

Г    піл..говий, вуз..кий, бояз..кий, ковал..ський

4.  З подвоєними літерами треба писати всі слова в рядку

А     облич..я, старан..о, спрямован..ість, суміш..ю

Б      безліс..я, роз..олочений, пас..я, сміливіст..ю

В     віськ..омат, сторіч..я, тон..а, ман..а

Г     блакит..ю, молод..ю, від..зеркалення, милосерд..я

5. НЕ ТРЕБА позначати подвоєння в усіх словах в рядку

А       гривен..ик, піц..а, рал..і, спогет…і

Б       доч..ин, безпам’ят..я, безсторон..ьо, вінич..я

В       доброчин..ий, бадилин..я, варен..я, заміж..я

Г        загибел..ю, священ..ий, без..бройний, затиш..я

6. Спрощення у групах приголосних позначається на письмі в усіх словах в рядку

А      тиж..невий, чес..ний, шіс..надцять, напас..ник

Б      нещас..ний, капос..ний, кіс..лявий, сер..це

В    швидкіс..ний, корис..ний, якіс..ний,  контрас..ний

Г    пристрас..ний, проїз..ний, радіс..ний, щас..ливий

7. Спрощення у групах приголосних НЕ позначається на письмі в усіх словах в рядку

А  облас..ний, ненавис..ний, добросовіс..ний, піз..ній

Б    кіс..лявий, пес..ливий, хвас..нути, хворос..няк

В    сер..це, кількіс..ний, наїз..ниця, проїз..ний

Г    корис..но, надшвидкіс..ний, со..нце, неякіс..ний

8. Вкажіть речення без пунктуаційних помилок

 А Не боїться любов розлуки, не дається печалі в руки, синім зором зорить у далі, хоч за це й не дають медалі.

 Б Мудрість кажуть, приходить з роками.

 В Хотілось упасти на зелений килим, і вічно слухати, як срібно журиться сопрано в левадах.

Г   Он ліс здіймає золотий бриль  прощаючись із літом.

9. НЕправильно оформлено цитату в реченні

А  «Поет розуміє все незбагненне», - писав Г.Лорка.

Б  Адам Міцкевич зауважував, що «народна пісня – духовне обличчя нації».

В  Сенека повчав, -  «Хочеш бути щасливим – будь ним».

Г  Вічно лунатимуть слова Шевченка: «Учітеся, брати мої, думайте, читайте».

10. Правильно утворені ступені порівняння всіх прикметників в рядку

А      лагідніший, премудрий

Б       лагідніший, щонайдорожчий

В       самий близький, дорожчий

Г      менш завзятіший, більш добріший

11. Усі іменники чоловічого роду в рядку

 А  кутюр’є, собака, мозоль, поні

Б  денді, какаду, степ, алібі

В шевальє, караоке, кір, Сибір

Г коала, івасі, тореро, бра

12. Правильно використано форму числівника на позначення часу в рядку

А за десять хвилин шоста

Б шість годин

В десять хвилин по шостій

Г двадцять хвилин на шосту

13. Закінчення –А (-Я) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку

А. паспорт, грам, футляр, сантиметр

Б. слухач, спорт, міліціонер, хлопець

В. Париж, гектар, ведмідь, характер

Г. Китай, трамвай, сон, план

14. Жіночі прізвища Середюк, Петренко, Литвин:

А.  відмінюються;

Б.  не відмінюються;

В.  відмінюються в певному контексті

15. Усі складні слова пишуться через дефіс у рядку

А       ботаніко/географічний, суспільно/історичний, суспільно/необхідний

Б        товарно/грошовий,  німецько/український, соціально/культурний

В       словесно/образний, суспільно/корисний, спортивно/показовий

Г       тоталітарно/адміністративний, суспільно/небезпечний, високо/гуманний

16. У якому рядку  в усіх словах наголос падає на останній склад?

А. бджола, олень, новий, вогнище, селянин.

Б. черговий, кермо, легкий, кропива, ім’я.

В. подруга, вівця, вогкий, горобина

Г. старий, новий, город, алібі

17. У словосполученнях якого рядка між словами слід вживати прийменник в?

А. Успіх (у, в) навчанні, стань (в, у) куток,  запитай (у,в) класі.

Б. Зайди (в,у) університет, приходив (в, у) четвер, приходила (в,у) четвер.

В. Бігти (в, у) сад, приїхала (у, в) Одесу, взяти (в,у) Геннадія

Г. Аркуш (в,у) книзі, риба (у,в) озері, риба (у,в) річці

18. Усі іменники у формі кличного відмінка однини матимуть закінчення –Е (-Є)

А       син, Євген, товариш, директор

Б       суддя, голуб, Олекса, доля

 В      майор, Павло, Марія, Дмитро

 Г      Євгенія, сестра, Петро, Олексій

19. Зазначте варіант, у якому неправильно вжито слово «приймати»

А. Юнаки приймають присягу на вірність Україні.

Б. В’ячеслав приймає участь у змаганнях з тенісу.

В. Приймаю команду на себе.

Г. Приймаємо гостей  у суботу.

20. У якому рядку всі слова застарілі?

А. робітник, селянин,  мрія, прогрес.

Б. прибій, атака, устав, баскетбол.

В. джура, уста, мушкет, губернія, боярин.

Г. козак, рушник, хата, рояль

21.  Які фразеологізми становлять синонімічний ряд?

А. очей не відірвати;  хоч з лиця воду пий;  ні в казці сказати ні пером описати; писана красуня.

Б. зачепити за живе; зривати маску;  відкривати очі.

В. брати на себе; укриватися ганьбою; допікати до живого.

Г. витрішки продавати, коники викидати, язиком плескати

22. У якому рядку всі запозичені іменники – чоловічого роду?

А. шимпанзе, фламінго, поні, ему, рефері.

Б. бюро, журі, метро, какаду, меню.

В. кенгуру, шансоньє, бра, аташе.

Г кашне, таксі, івасі, тореро

23. Фразеологізм «сізіфова праця» означає:

А важка праця

Б  легка праця

В розумова праця

Г даремна праця

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірники для підготовки до вступних іспитів з математики:

1. «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики» /О.С. Істер та ін..-Київ; Центр навчально-методичної літератури, 2012р.

2. «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики» /О.І. Глобіно та ін..-Київ; центр навчально-методичної літератури, 2013р.

3. «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики» /А.Г. Мерзляк та ін..-Київ; Центр навчально-методичної літератури, 2014р. 

Пошук
Контактна інформація
Адреса:
м. Запоріжжя 69013,
вул Військбуд, 570

Телефони:
226-23-52 - начальник ліцею
226-23-53 - бухгалтерія
227-00-57 - навчальна частина
226-20-04 - заступник начальника з виховної роботи

E-mail:
zahisnik2000@i.ua
Block title
Block content
Календар
«  Лютий 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Copyright MyCorp © 2019 Конструктор сайтів - uCoz